Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Argument i flyktingfrågan

SamhällsdebattPosted by Geson 05 Jul, 2016 13:25

Många hyser en djup oro över flyktingfrågan. Men det har länge varit en oro i det tysta; ingen vill kallas ”rasist”, ”fascist” eller ”islamofob” som svar på kritik och ifrågasättande. Det finns tecken på att det börjar gläntas på locket. Även om det ännu inte förefaller riskfritt listar jag i dag ett antal aspekter på flyktingfrågan som jag menar måste upp i ljuset.

FLYKTINGSTATUS

Av de migranter som under det senaste året har kommit till vårt land är en minoritet flyktingar i ganska strikt bemärkelse. Uppskattningsvis en tredjedel har flytt från livsfara i krigets Syrien, men de flesta kommer från andra länder och har andra bevekelsegrunder. Det kan handla om att man hoppades på ett bättre liv i största allmänhet. Man kan ha haft orealistiska föreställningar om de möjligheter som den svenska arbetsmarknaden erbjuder. Man kan ha lockats av de förmåner som den svenska välfärden erbjuder. Många kommer för att undvika värnplikt i hemlandet. Andra har skickats av sina familjer för att utgöra ett brohuvud för anhöriginvandring. Om man i stället skulle utgå från en mycket strikt definition av vem som är flykting hamnar antalet förmodligen på noll eftersom möjligheten att komma direkt från krigets Syrien till Sverige effektivt har blockerats. Alla har passerat länder där det inte råder krig och där de alltså inte utsätts för livsfara. Det saknas besked om hur strikt asylprövningen kommer att bli på sikt och hur de som nekas asyl respektive avstått från att söka asyl kommer att hanteras.

STATSBUDGETEN

Alla beräkningar av effekterna på samhällsekonomin är beroende av vilka antaganden man gör när det gäller i hur hög utsträckning, och efter hur lång tid, nyanlända kommer att försörja sig själva genom osubventionerat arbete. De som inte försörjer sig själva kommer att belasta statsbudgeten genom försörjningsstöd av olika slag, men också genom att de tar i anspråk olika välfärdstjänster. Det finns i dag inte några tydliga politiska signaler när det gäller egenförsörjning och tillgång till välfärdstjänster som gör det möjligt att göra realistiska antaganden över huvud taget. Det vore ändå angeläget att beräkningar presenteras utifrån olika alternativa scenarier.

ARBETSMARKNADEN

Det anses allmänt att dagens svenska arbetsmarknad förutsätter utbildning med åtminstone godkänt avgångsbetyg från gymnasieskolan, dvs. 12 års skolgång. Därtill kommer förberedelse i förskola. Mycket tyder på att en betydande andel av de nyanlända saknar utbildning på sådan nivå att det leder till anställningsbarhet, men säkra uppgifter saknas. De förslag som hittills har presenteras från regeringspartier och opposition har främst handlat om åtgärder för att minska kostnaderna för anställning, alternativt att subventionera anställning av nyanlända. Sådana åtgärder kan emellertid inte göra något åt problemet att det på dagens svenska arbetsmarknad inte finns jobb som kan utföras av personer med kortare skolgång än 12 år.

OFFENTLIGA INSTITUTIONER

Många statliga och kommunala institutioner är varken dimensionerade eller organiserade för att möta den situation som har uppkommit till följd av den stora tillströmningen av nyanlända. Det gäller de institutioner som specifikt har skapats för att hantera invandringsfrågor, men med betydligt mindre volymer, exempelvis Migrationsverket. Det gäller institutioner som hanterar välfärdstjänster, som i ökad utsträckning utnyttjas av nyanlända, exempelvis kommunal socialförvaltning, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och det gäller institutioner som inte är organiserade för att specifikt hantera migrationsrelaterade frågor, exempelvis polisen och skolan.

SAMHÄLLETS INFRASTRUKTUR

En redan tidigare stor inflyttning till storstäderna i kombination med bristande flexibilitet har lett till att bostadsmarknaden har haft svårt att anpassa utbudet till den ökade efterfrågan. Det stora tillflödet av migranter ökar ytterligare efterfrågan på bostäder. Trycket på andra slag av samhällelig infrastruktur är för närvarande svårt att bedöma.

KULTUR

Det svenska samhället kännetecknas sedan gammalt av hög tillit, både människor emellan och i förhållande till staten. En kraftigt ökad närvaro av människor som i sina hemländer har anledning att misstro den offentliga makten påverkar ”det osynliga kontraktet” i samhället. Konflikter skapas också när nyanlända inte omfattar grundläggande svenska värderingar, samtidigt som det i vårt land saknas kunskap och erfarenhet av att hantera sådana situationer.

För att förtydliga: Jag anser inte att det finns något sakligt stöd för att dela in arten Homo sapiens sapiens i raser och det är inte pigmenteringen som avgör om jag tycker bra eller illa om en människa. Jag är anhängare av en demokratisk och liberal marknadsekonomi. Jag är för religionsfrihet i meningen att trosföreställningar måste kunna kritiseras men inte får förbjudas. Men illgärningar ska angripas utan pardon med stöd av lag och rättsväsende, utan hänsyn till om de har inspirerats av religiösa eller kulturella föreställningar. Med de utgångspunkterna menar jag att olika problem som sammanhänger med invandringen måste kunna diskuteras öppet, och utan att man demoniserar motståndare, vare sig de tillhör den systembevarande eller den systemkritiska opinionen. Dessutom måste korrekt information om förhållanden som är relaterade till invandringen göras allmänt tillgänglig.  • Comments(0)//blogg.skronsakslandet.se/#post51