Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Kund eller medborgare?

SamhällsdebattPosted by Geson 22 Jan, 2017 18:23
Lars Åberg har skrivit en uppmärksammad bok om situationen i Malmö (Framtidsstaden – Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Karneval 2016). Där använder han två för mig nya begrepp, strukturell välvilja och oreflekterad tolerans. Begreppen handlar inte bara om attityder i samhällsdebatten generellt utan i synnerhet något som han anser präglar våra välfärdsinstitutioners förhållningssätt visavi de behövande. Man kan ha olika uppfattningar om vad de här begreppen står för och vad de grundar sig på. Det kan handla om sociologiska teorier, det kan handla om politiska värderingar. Men jag tror att det också kan handla om reformeringen av statsförvaltningen.

Under senare delen av nittonhundratalet genomgick den svenska statsförvaltningen genomgripande reformer som syftade till att effektivisera verksamheten. Mycket av det nya kan sammanfattas under etiketten New public management. Inspirationen var till stora delar hämtad från moderna managementtekniker och förhållandena inom näringslivet. En bärande tanke var att sätta kundbegreppet i fokus.

Precis som ett framgångsrikt företag måste tillfredsställa kunden för att öka sin försäljning, på samma sätt menade man att den offentliga förvaltningen i stat och kommun borde se de människor den har att göra med som kunder. Kundnöjdheten ställdes i centrum för verksamheten. Med en sådan inriktning är det givetvis naturligt att låta förhållandet till allmänheten präglas av välvilja och tolerans. På så sätt blir kunden nöjd. En kravlös välvilja som genomsyrar verksamheten får självfallet en strukturell prägel. Och toleransen får inte hämmas av alltför mycket reflektion om man vill skapa nöjda kunder.

Är det här synsättet rimligt? Finns andra modeller? Som så ofta kan det vara klargörande att jämföra med hur det fungerar i andra länder. Och för mig är Frankrike det land jag har möjlighet att ta som exempel.

En fransk fonctionnaire, dvs. en offentlig tjänsteman, skulle aldrig komma på tanken att se kunden som sin uppdragsgivare. Han eller hon utför sitt arbete på uppdrag av Republiken och ska se till det allmännas bästa. Uppgiften är därför inte att göra den berörda personen (som är en medborgare, inte en kund) nöjd, utan att behandla denne korrekt och rättvist enligt gällande regler. Le fonctionnaire ansvarar för att medborgaren får sina rättigheter tillgodosedda, och är beredd att aktivt verka för att så sker. Men med hänsyn till andra medborgare ska å andra sidan ingen få förmåner som denne inte har rätt till, även om denne skulle ha blivit mer nöjd av en förmånsbehandling.

För min del ser jag den franska modellen som föredömlig. Även jag har en gång i tiden låtit mig förföras av kundbegreppet. Men nu är det tid att förpassa den tanken till säker slutförvaring. En förändrad syn på hur det allmänna ska förhålla sig motiverar att vi ger ett tydligare innehåll åt två begrepp. Staten är inte vilken grönsakshandlare som helst. Den ska stå för stabilitet och rättssäkerhet som beaktar såväl den enskildes som skattebetalarkollektivets intressen. Medborgaren är inte vilken kund som helst. Med medborgarskapet följer inte bara rättigheter, dessa rättigheter är villkorade och därtill kommer också medborgerliga skyldigheter.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.